Δε. Ιαν 30th, 2023

Κυκλάδες: 45 νέα κρούσματα κορονοϊού από τα rapid test της Τετάρτης 22/6

Áðü óÞìåñá ç åíçìÝñùóç óôï Õðïõñãåßï õãåßáò ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñïõóßá äçìïóéïãñÜöùí.ÄéåîáãùãÞ rapid test ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò åíçìÝñùóçò ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, ÄåõôÝñá 17 Ìáúïõ 2021 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Κοινοποίηση >

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 184 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 11.050 rapid test και ανευρέθηκαν 1.475 θετικά (13.35%). Από τις 1.475 περιπτώσεις, οι 678 αφορούν άνδρες και οι 797 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43.22 έτη.

Όσον αφορά τις Κυκλάδες rapid test πραγματοποιήθηκαν σε Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο.

Δείτε τα αποτελέσματα:

ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ: ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

1 αρνητικό rapid test

ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

8 rapid test με 1 θετικό (12.5%) αφορά σε 1 άνδρα 50 ετών

ΠΕ ΝΑΞΟΥ: ΝΑΞΟΣ

41 rapid test με 7 θετικά (17.07%) αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΠΕ ΠΑΡΟΥ: ΚΑΠΗ ΑΛΥΚΗΣ

13 rapid test με 3 θετικά (23.08%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

ΠΕ ΠΑΡΟΥ: ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

23 rapid test με 3 θετικά (13.04%) αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη

ΠΕ ΣΥΡΟΥ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

84 rapid test με 20 θετικά (23.81%) αφορούν σε 9 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

169. ΠΕ ΤΗΝΟΥ: ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΤΗΝΟΥ

25 rapid test με 11 θετικά (44%) αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ