Sat. Sep 23rd, 2023

ΚΥΚΛΑΔΕΣ CHANNEL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Νέο λιμάνι Ερμούπολης: Σε ποιο σημείο θα μεταφερθεί – Όλο το σχέδιο

Κοινοποίηση >

Μια από τις σημαντικότερες προβλέψεις που περιλαμβάνει το προγραμματικό σχέδιο master plan του νέου λιμανιού της Ερμούπολης, αφορά τη μελλοντική μεταφορά του επιβατικού λιμανιού ακτοπλοΐας από τη θέση στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες, σε άλλη τοποθεσία και συγκεκριμένα στην έξοδο της πόλης, κοντά στην μαρίνα Σύρου στην περιοχή Λαδόπουλου – Σκλαβενίτη.

Ας δούμε παρακάτω, τι ακριβώς περιλαμβάνει το master plan για τη λειτουργία και τη μεταφορά του επιβατικού λιμανιού:

Η δραστηριότητα της ακτοπλοΐας είναι η σημαντικότερη για τον λιμένα της Ερμούπολης και για το λόγο αυτό η επιλογή της θέσης ανάπτυξης της εν λόγω εγκατάστασης, παίζει καθοριστικό ρόλο για το συνολικό επανασχεδιασμό/χωροθέτηση όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.

Με δεδομένα τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρουσιάζει ο υφιστάμενος λιμένας ακτοπλοΐας στη σημερινή του θέση, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου λιμανιού, από άποψη λιμενικών εγκαταστάσεων, χερσαίων επιφανειών, τερματικών εγκαταστάσεων κτλ., προτείνεται η μεταφορά σε άλλη θέση εντός της λιμενολεκάνης.

Πάρκινγκ Σκλαβενίτη, περιοχή νέου λιμανιού Ερμούπολης

Τα κριτήρια επιλογής της νέας θέσης

Η τελική επιλογή της θέσης της ακτοπλοΐας καθώς και ο σχεδιασμός αυτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των χρηστών με εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών προσπέλασης και επαρκείς χερσαίους χώρους με δυνατότητα κατασκευής τερματικής εγκατάστασης ώστε να καθίσταται τεχνικά εφικτή η εφαρμογή του Κώδικα ISPS. Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων/παραμέτρων, ως καταλληλότερη θέση για τη δημιουργία των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων ακτοπλοΐας, κρίνεται το νοτιοδυτικό τμήμα της λιμενολεκάνης, δυτικά του τουριστικού λιμένα (μαρίνα Σύρου), δεδομένου ότι είναι η μόνη ζώνη με επαρκές θαλάσσιο μέτωπο σε «λογικά» βάθη και τον καταλληλότερο προσανατολισμό από άποψης της ασφαλούς ελλιμενισμού, αλλά και την ανάπτυξη των απαιτούμενων χερσαίων χώρων.

Πόσα πλοία θα εξυπηρετούνται

Σύμφωνα με τις προτάσεις του master plan ο σχεδιασμός του νέου λιμένα ακτοπλοΐας στο νοτιοδυτικό τμήμα της λιμενολεκάνης, παρέχει την δυνατότητα για ασφαλή ταυτόχρονη πλαγιοπρυμνοδέτηση τριών (3) ή ακόμη και τεσσάρων (4) Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, στην περίπτωση ταυτόχρονης προσέλευσης μικρότερων διαστάσεων πλοίων (από το πλοίο σχεδιασμού της εγκατάστασης).

Οι κύριες Θέσεις ελλιμενισμού είναι η 1,2,3 και 4β, ενώ περαιτέρω, εντός της εγκατάστασης προβλέπεται και μία ακόμη Θέση (4α) για την περιστασιακή πρυμνοδέτηση (μικρής διάρκειας παραμονής) ενός ακόμη Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου. Επιπλέον στο δυτικό τμήμα του νέου λιμένα ακτοπλοΐας, προβλέπεται η κατασκευή λιμενίσκου για τον ελλιμενισμό βοηθητικών σκαφών υποστηρικτικών λειτουργιών του λιμένα (σκάφη λιμεναρχείου, ρυμουλκά, πυροσβεστικά, λάντζες κτλ.).

Επισημαίνεται ότι το τελευταίο τμήμα μήκους 57m εκ του υφιστάμενου ημιτελούς κρηπιδώματος (από κυψελωτούς ογκολίθους) που χωροθετείται βόρεια και σε ευθυγραμμία του κρηπιδώματος στο οποίο εξυπηρετούνται σήμερα τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια τροφοδοσίας του ΑΣΠ Σύρου καθώς και τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς καυσίμων για την τροφοδοσία των πρατηρίων της νήσου, οριοθετεί προς δυσμάς τον ανωτέρω υποστηρικτικό λιμενίσκο και στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, προβλέπεται η ανακατασκευή/ολοκλήρωση του ανωτέρω τμήματος του υφιστάμενου ημιτελούς έργου.

Η χερσαία ζώνη του λιμανιού

Η χερσαία επιφάνεια του νέου λιμένα ακτοπλοΐας ανέρχεται περίπου σε 53.000m2 (μετρούμενη έως το όριο της περιοχής μελέτης), εκ των οποίων η επιφάνεια των νέων επιχώσεων ανέρχεται περίπου σε 40000 m2.

Η ανωτέρω επιφάνεια επιμερίζεται στις ακόλουθες χαρακτηριστικές ζώνες/τμήματα του λιμένα:

o Την χερσαία λιμενική ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης της ακτοπλοΐας με ανεξάρτητα σημεία εισόδου/εξόδου (Πύλες 1 και 2), συνολικής επιφάνειας 29,2 στρεμμάτων περίπου η οποία διατίθεται για την ανάπτυξη τριών ο (3) ανεξάρτητων σειρών αναμονής IX και φορτηγών οχημάτων προς επιβίβαση στα πλοία, καθώς και την διαμόρφωση ελεύθερων χώρων ανεμπόδιστης κυκλοφορίας αποβιβαζόμενων από τα πλοία οχημάτων και κατεύθυνσης τους στην πύλη εξόδου.

ο Την μη ελεγχόμενη λιμενική ζώνη ή περιοχή αστικής κυκλοφορίας/προσέγγισης, συνολικής επιφάνειας περίπου 23,8 στρεμμάτων η οποία περιλαμβάνει τις προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα και σειρά έργων υποδομής, όπως έργα οδοποιίας, πύλες εισόδου και ελέγχου, χώρους στάθμευσης διαφόρων οχημάτων, ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου. Κατά το σχεδιασμό της γενικής διάταξης του λιμένα ακτοπλοΐας έχουν ληφθεί υπόψη σι διατάξεις του κώδικα 1BPS και του ΕΚ725!2004 που αφορούν σε θέματα ασφάλειας (security) λιμενικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Κανδιώ Μαραγκού, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκ. ευρώ για την εκπόνηση των μελετών του νέου λιμανιού ακτοπλοΐας μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, επισημαίνοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ