Thu. Sep 28th, 2023

ΚΥΚΛΑΔΕΣ CHANNEL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κοινοποίηση >

Επισκευαστικές  εργασίες  για  τη  συντήρηση  των  οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου Θήρας, καθώς και των μηχανικών μερών από εξειδικευμένα συνεργεία, θα πραγματοποιηθούν, όταν ολοκληρωθεί ο ανοιχτός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε στη Σαντορίνη και θα διαρκέσει μέχρι τις 29/05/2023. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 788.130,64 ευρώ και η διάρκεια ορίζεται σε 2 έτη. Ο στόλος των οχημάτων της Σαντορίνης είναι αρκετά παλιός και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, κρίνονται απαραίτητες.

Περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά τις επισκευαστικές εργασίες για τη συντήρηση των οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου Θήρας, καθώς και των μηχανικών μερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του περιλαμβάνουν  και τα ανταλλακτικά (ενδεικτικά: δίσκος, πλατό, ρουλεμάν, αντλίες, αναλώσιμα, ιμάντες,  πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ελαιολιπαντικά κ.ά.) που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους (π.χ. δυναμό, κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, υδραυλική φιάλη, ψυγείο, αντλία καυσίμου κ.α.).  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υποχρεώνεται  να  συντηρήσει  τα  οχήματα που  έχουν παραχωρηθεί  στον  ανάδοχο  εργολάβο,  ο  οποίος  έχει  αναλάβει  την  καθαριότητα  του Δήμου (εκτός Θηρασίας).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι επισκευές

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι επισκευαστικές εργασίες για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θήρας, καθώς και των μηχανικών μερών από εξειδικευμένα συνεργεία. Εκτός  από τη μεγάλη  ποικιλία τύπων οχημάτων, ο Δήμος Θήρας έχει  στην κατοχή του σαράντα  εννέα (49)  συνολικά  αυτοκίνητα,  μηχανήματα  έργου,  δίκυκλα  και  τρίκυκλα διαφόρων  εργοστασίων  κατασκευής,  και  για  την  τακτική  και  έκτακτη  συντήρηση  και επισκευή  τους  απαιτούνται  συνεργεία  ειδικότητας  μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  φανοποιού, 

ψυκτικού, φρένων, ταχογράφων, ελαστικών, υπέρ-κατασκευών με την απαραίτητη κατά περίπτωση σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, πιστοποίηση και τεχνογνωσία.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά εκτάκτων βλαβών του κάθε οχήματος μεμονωμένα). Ένεκα τούτου, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών – υλικών κι εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών – υλικών, εργασιών, καθώς και το γενικό σύνολο.

Οι ανάγκες του Δήμου Θήρας

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Θήρας αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, αφορούν εργασίες που δε μπορούν να πραγματοποιηθούν- αποκατασταθούν από την υπηρεσία του  Δήμου,  καθώς  δεν  υπάρχει  ούτε  το  απαραίτητο  προσωπικό,  ούτε  κι  οι  κατάλληλες υποδομές. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του “στόλου” των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των οχημάτων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία). Εξάλλου,  τα  οχήματα  και μηχανήματα  του  Δήμου  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, κ.ά.). Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τις εργασίες συντηρήσεως όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Θήρας ήτοι φορτηγών, απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων,επιβατικών, δικύκλων, τρικύκλων και των μηχανημάτων έργου.

Οι επισκευαστικές εργασίες έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς κατηγορίες, και θα εκτελούνται 

κάθε  φορά  όταν  υφίσταται  ανάγκη.  Τα  οχήματα  και  μηχανήματα  θα  παραδίνονται  στο γραφείο κινήσεως οχημάτων έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα οποιουδήποτε φορτίου. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί να είναι περισσότερες  από  μία,  αφού  δίνεται  η  δυνατότητα  συμμετοχής  των  ενδιαφερόμενων  συνεργείων σε μια ή περισσότερες κατηγορίες (ομάδες). Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους.  

koinignomi.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ