Δε. Ιαν 30th, 2023

Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Μήλου την Δευτέρα 28/3

Κοινοποίηση >

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/ΟΙΚ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε) την 28η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα-Πολλωνίων για το έτος 2022.

Μήλος, 23/03/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ